بسم الله الرحمن الرحيم

اعـلان شبکـــۀ اخبــــــار آزاد

(تجلی آزادی ، مردمسالاری ، و کثرت گرایی)

هر فرد واجتماعی، وقتی میتواند بهتر تصمیم گیری و موضع گیری نماید، که میدان آزادی و آگاهی اش وسیع تر باشد. بدیهی است که فرد واجتماع ایرانی هم از این قاعده مستثنی نیست، و میزان درستی تصمیم گیری و انتخاب، دراینجا نیز، به حدود واندازۀ آزادی وآگاهی بستگی دارد. اما با توجه به اینکه در کشورایران، یک نظام مطلقۀ استبدادی برقرار شده است، نعمت آزادی و آگاهی تا حد خطرناکی  پایمال شـده  و فرد  وجامعۀ  ایرانی از آزادی، و آگاهی از مواضع  مختلف فکــری  و سیاسی، بسیــار محروم شده است. همچنین بنابر متابعه و تجربۀ چندین ســاله، متاسفانه میدان شبکۀ جهـــانی (اینترنت) هم  خالی از مشکلات  اساسی نبوده ، و بدون تردید، مهمترین  این مشکلات، ممانعت از ظاهرشدن شبکـه های جهـانی (اینترنتی) در داخل ایران، توسط  نظام  ولایت مطلقۀ  فقیه  بوده است. صرف نظرازممنوعیت شبکه های ماهواره ای، که نظام ولایت مطلقه آنرا برمردم ایران تحمیل کرده است. البته درخارج ازکشورهم مشکلاتی دررابطه با شبکه های جهانی (اینترنتی) وجود داشته، که برخبر رسانی آزاد تاُ ثیر منفی داشته است، وعدم وجود شبکه های فراگیر خبری نمونۀ این مشکلات بوده است، واگرهم چنین شبکاتی وجود داشته اند، متاَسفانه بیشتر اسمی بوده و دارای  نواقص زیادی بوده اند، وتبعیض در امر خبر رسانی و منعکس کردن مواضع مختلف، واضحترین این نواقص بوده است. بگذریم ازاینکه حالا کمتر شبکۀ خبری وجود دارد که اخبار ومواضع ومطالب غیر ازحزب و سازمان وگرایش فکری و سیاسی خود را منعکس نماید. اینست که راه انداری یک شبکۀ خبری آزاد وبدون تبعیض، ضروری میشود.

سازمان موحد ین آزادیخواه ایران میخواهد از طریق  راه انداری شبکۀ  اخبار آزاد  این  ضرورت را  بر طرف  و این  خلاء  موجود  را پر نماید،  و حد اقل  درشبکۀ  جهانی (اینترنت) یک اطلاع رسانی آزاد وبدون تبعیض را برقرارسازد. بنابراین، شبکۀ اخبار آزاد، منعکس  کنندۀ  کلیۀ اخبار داخل و خارج کشور ومنعکس کنندۀ همۀ مواضع سیاسی ومطالب فکری و فرهنگی خواهد بود، بدون اینکه در انعکاس و انتشاراین اخبارو مواضع ومطالب، حدود و تبعیضی قائل شود. و تنها مانع عدم انعکاس چیزی در شبکۀ اخبار آزاد، وضوح فحاشی و تهمت آمیزی در آن خواهد بود. همچنین شبکۀ اخبار آزاد، از درج  شبکه های  مختلف  فکری، سیاسی، فرهنگی، علمی، خدماتی و.... استقبال می نماید. باشــد  که این شبکــۀ آزاد، محل توجه اهل فکـر وعلــم و سیــاست قرار گیرد. لازم به ذکر است که زمان افتتاح شبکۀ اخبار آزاد، اول بهار و روز رستاخیز طبیعت تعیین شده است.

سازمــان مـــوحدین آزادیخـــواه ایــران

۱۵ صفــر ۱۴۲۷ - ۲۵ اسفنــد ۱۳۸۴

عنوان اینترنتی شبکۀ اخبار آزاد : www.akhbareazad.com

ایمیــل شبکـــۀ اخبـــار آزاد : akhbar@akhbareazad.com