مَبانى اقتصادِ خانوادۀ اسلامى (سعى - عدالت - فداکارى)
١ شوال ۱۴۲۳ - ۱۵ آذر ١٣٨١

نظام استبدادی در تضاد با رشد و توسعۀ اقتصادی

١٠ رمضان ۱۴۲۲ - ۴ آذر ١٣٨٠