عِلل ناتوانی و در جا زنی؛ و مَبانی تواناسازی
۱۱ جمادی الثانی ۱۴۲۸ - ۵ تیر ۱۳۸۶

حـزب و سازمان از افراد شخصی بوجـود نمی آیـد
۱۰ ذوالحجة ۱۴۲۶ - ۲۰ دی ۱۳۸۴

رابطـــــۀ معقـــــول و مــــؤثرِمــــردم و رهبــــری
۱۴ ربیع الاول ۱۴۲۳ - ۵ خرداد ۱۳۸۱