ارزش و اهمیت سُنّت نبَوی در دینداری اسلامی
۱ محرم ۱۴۲۹ - ۱۹ دی ۱۳۸۶

معيار روايتى احاديث و جايگزين شناخت سنجشى
٢٧ رجـــــب ۱۴۲۷ - ٣٠ مـــــرداد ۱۳۸۵