بدعت و انحراف اَعظم: تبدیل دین توحیدی به دین بشری
۱۰ صفر ۱۴۲۹ - ۲۸ بهمن ۱۳۸۶

شرک و خرافه پرستی، ابتذال و هرزگی، اسلام اجتهادی
۱۵ شعبــان ۱۴۲۸ – ۶ شهـریور ۱۳۸۶

تضادِ فکر و فرهنگ توحیدی با بردگی و زیر سلطگی
۲۰ محرم ۱۴۲۷ - ۳۰ بهمن ۱۳۸۴

مَصـــدر شـــرک؛ و سه نــوع بُــت پرستــی
۱۲ ربیع الثانی ۱۴۲۶ - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۴

تَـــــوحـیــــد؛ مَـــدار حُــکـــــم و قَــضــــاوت
۷ رمضــان ۱۴۲۴ - ١١ آبان ١٣٨٢

محمــــد مصطفــــی؛ بشــــری مثـــــل مـــــا
۳ جمادی الثانی ۱۴۲۴ - ۱۰ مرداد ۱۳۸۲

حُجَّـة الإســلام؛ آيَة الله؛ و آيَة الله العظمى!
۵ ربیع الثاني ۱۴۲۴ - ۱۵ خرداد ۱۳۸۲