بِسْمِ اللَّه وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

اهـــــــداف و شعـــــــارهای سمـــــــاء

هدف و شعار اساسی: برکناری نظام ولایت مطلقه (کنار زدن نظام فرقه ای - استبدادیِ ولایت فقیهی)، برقراری جمهوری متحدۀ مردمی (در ایرانِ چند قومی و چند مذهبی)، وصول به: آزادی (آزادیهای اساسی - فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی - آزادی بیان و انتخاب)، مردمسالاری (مبنا شدن رأی و انتخاب مردم در نظام سیاسی - حکومتی)، و کثرت گرایی (تعدُّد خطوط فکری - سیاسی).

هدف و شعار نهایی: آزادی (آزادیهای توحیدی - آزادی از نفس و محیط، عبور از شرک و چند جهتی)، توحید - فکر و فرهنگ توحیدی - نظم و نظام توحیدی (ظهور فرد و جامعۀ توحیدی و به گُل نشستن عدالت توحیدی و تحقق شعارهای اسلامی)، فداکاری - تجلّی بخش تدیُّن توحیدی - عبور از مادیت و هواپرستی (در میان فرد و خانواده و اجتماع و در نظام سیاسی و اقتصادی و فرهنگی).

هدف و شعار دائمی: اللّه اَحد، اللّه اَحد (تصدیق توحید)، سلام بر موحدین (تأیید موحدین)، مرگ بر استبداد (استبداد عام - سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و.......)، برقرار باد آزادی (آزادیهای اساسی و آزادیهای توحیدی)، نه سُنّتی نه هرزگی (نفی رسوم و عادات جاهلانه و غیر توحیدی و مبارزه با بی اعتقادی و بی اخلاقی و مادیتِ مُبتذَل و دنیاپرستانه)، اسلام اجتهادی (تلاش برای اسلام اجتهادی و اسلامیتِ مأخوذ از قرآن مُنزَل، قوانین علمی، سنت مسلَّم نبَوی، و عقل بشری).