بعد از نظام ولایت مطلقه نوبت چه نظامی است؟

بعد از نظام ولایت مطلقه نوبت آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی است، نوبت جامعۀ مدنی و نظام برخاسته از فکر مردم و فرهنگ مردم و خواست و ارادۀ مردم است. و چنین می نماید نظامی که ناشی از خواست و فرهنگ و انتخاب مردم باشد، همان نظامی خواهد بود که به نظر موحدین آزادیخواه در نظام اتحادی و مشخصا در «جمهوری متحدۀ مردمی» تجلی پیدا خواهد کرد. و اما خارج از آن هر نوع نظام سیاسی (و از پیش تعیین شده)، تحمیلی و استبدادی و سرکوبگر می باشد. آری، مردم ایران در انتخاب نظام سیاسی آینده و نوع و ماهیت آن باید بازیگر اول و آخر باشند، و همه بدانند که نسخه پیچان علَم شده توسط دستگاه خبری غرب، جز تجدید و بازسازی استبداد شاهنشاهی و تحمیل دوبارۀ بقایای پهلوی (زیر نام دمکراسی سکولار!) کار دیگری ندارند. حال آیا مردم ایران بار دیگر اجازه می دهند که میدانداری و کار مقابله با نظام ولایت مطلقه از آنها و نتیجه اش از آن استبدادیان و سرکوبگرانی باشد که قریب ۶۰ سال ایران و ایرانی را سرکوب و خفه نموده و هر خیانت و جنایتی را مرتکب شدند؟! باورِ چنین امری دشوار می نماید؛ و خاصتا اگر آزادیِ انتخاب داشته باشند چنین امری ناممکن خواهد گشت.