خدانور لجّه ای؛ مظلوم دیار بلوچ و کشتۀ دست جانیانِ ولایت مطلقه و فریاد برآمدۀ نسلی محروم و مقهور و گرفتار در چنگال حاکمانِ کذاب و لعین؛ بدین امید که رنج و خون این مظلومان و پایمان شدگان و فداکاری تمام شهداء و زندانیان و محنت دیدگانِ راه آزادی ایران گل بدهد و نظام ولایت مطلقه را نیست و نابود نماید.