سماء: با این وضع چنین به نظر می رسد که کردستان جزو اولین مناطقی خواهد بود که نظام ولایت مطلقه باید آن را تخلیه نماید؛ و گرنه ممکن است عوامل و لشکریانش گرفتار خشم مردم شوند . دیروز سقز، پیشتر سنندج، و امروز هم این وضع مهاباد است: