ظلم و ستم چند بعدی - سماء: مناطقی که بیش از چهار دهه متحمل «ظلم و ستم چند بعدی» در نظام ولایت مطلقع شده اند (سیاسی، مذهبی، قومی، فرهنگی، و اقتصادی) قاطعانه تر و شدیدتر در برابر نظام ولایت مطلقه قرار گرفته اند، و مشخصا کردستان و سیستان و بلوچستان در صدر این مناطق مقهور قرار می گیرند. و طبعا بنابر خوف بیشتر و همچنین جلب نظر بعضی به مرزهای ایران! نظام ولایت مطلقه نیز وحشیانه تر و خونین تر آنها را سرکوب می کند، و جمعۀ خونین زاهدان (۸ مهر ۱۴۰۱) اوج این توحش و سفاکی بحساب می آید. اینست که نظام ولایت مطلقه آشکارا در آن مناطق دشمن اشغالگر محسوب شده و مردم سنی مذهب آنها مترصد ایام و اوقات خود هستند، تا بند و بساط این دشمن چند بعدی را در منطقۀ خودشان جمع نمایند.