فیلم اعتراضیِ داریوش مهرجویی - سماء - این فیلم اعتراضی قتل وحشیانۀ ایشان و همسرش را بخوبی توضیح می دهد؛ و عجیب خواهد بود که غیر از عوامل نظام ولایت مطلقه چنین جنایتی را مرتکب شده باشد. و قطعا مرگ دلخراش این فیلم ساز پر سابقه (که همراه همسرش وحیدۀ محمدی فر و در خانۀ خودش با ضربات چاقو به قتل رسید) یادآور قتلهای زنجیره ای و خاصتا قتل حکومتی داریوش فروهر و همسرش پروانۀ فروهر می باشد.