بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورى متحدۀ مردمى، راه حفظ ايران و نجات ايرانى

 ضمن حمايت و همدردى با مردم شهرهای عربستان ايران درميدان قيام و مقابله با نظام استبدادى ولايت مطلقه جهت کسب حقوق مشروع خود و براى رسيدن به آزادى و خود مختارى داخلى، توحش نظام استبدادى ولايت مطلقۀ خمينى را که در اين چند روزۀ قيام، منجر به کشته و زخمى و دستگيرى صدها نفر از مردم به جان آمدۀ آن منطقه شده، قويا محکوم ميکنيم. دريغا که ربع قرن ديگر هم زيرسلطۀ نظام ولايت مطلقه سپرى شد ومردم ايران از قيام عظيم وگستردۀ خود در سال ۵٧ نتيجۀ مستقيمى نگرفت (هر چند ميباست اين مرحله نيز طى شود)، و حال نظام ولايت مطلقه، از طرفى زير بار طلبات اساسى و ريشه اى استعمار و امپرياليسم غربى کمر خم کرده و حتى دادن صدها امتياز غير مشروع هم موثر واقع نميشود!، اما ازطرف ديگر همين نظام با چه روش وحشيانه اى با مردم فقير و رنج کشيده و جنگ زدۀ مردم شهرهاى عربستان ايران برخورد مى نمايد!، واقعا جان کاه و عمیقا مايۀ تاسف و عذاب است. اما چه ميتوان کرد، تنها چيزی که ميتوان گفت اينست که اين وضع نتيجۀ عدم تحرک و عدم وحدت و عدم احساس مسئوليت مردم ايران است. بالاخره وقتى مردم ايران و احزاب و سازمانهاى ايرانى احساس مسئوليت ميکردند و همدرد يکديگر ميشدند و از حقوق اساسى ومشروع خود جانانه دفاع ميکردند،کار بجايى نميرسيد که نظام ولايت مطلقه حتى اقوام و جوامع ايرانى را از زبان مادرى خود که حق اساسى آنهاست محروم نمايد و يا اينکه حتى قوميت آنها را برسميت نشناسد. و اکنون کار بجايى رسيده که به زحمت و همراه با نگرانى ميتوان نام عربستان ايران را ذکر نمود!، چرا که خيلى ها چنين نام و منطقه اى را حتى نشنيده اند!، غافل از اينکه اين منطقه وجود دارد، ولى نامش را به خوزستان تغيير داده اند (نظام پهلوى آن را تغيير داده و نظام ولايت مطلقه نيز آنرا تثبيت نموده است). در حاليکه ما قوم و مردمى درآن منطقه زیر عنوان خوز نداريم تا اينکه نامى زير عنوان  خوزستان داشته باشيم!،  دربارۀ ساير اقوام و جوامع مسلمان ايران هم ظلمها کرده اند و مناطق آنها و هويت آنها را کلا متلاشى نموده اند، و کردستان ايران نمونۀ آنهاست، زيرا بسيارى خيال ميکنند که کردستان ايران صرفا يک استان است!، غافل از اين که کردستان ايران بين ۵ استان جعلى تقسيم و تکه تکه شده است. در رابطه با آذربايجان و لرستان و سيستان و بلوچستان و ترکمن صحرا و .... نيز همين کارها را کرده اند، و نظام استبدادى ولايت مطلقه و همچنين نظام استبدادى پهلوى، ايران را به  زندان اقوام و جوامع ايران تبديل کرده اند، زندانى که به نفع اين مستبدين هم نبوده و نخواهد بود. و حالا در خارج از مملکت بسيارند مردمانی که تصور مى کنند ايرانى يعنى فارس! و زبان ايرانى يعنى فارسى!، و اين تصور ازنظام تعلیمی و ماهيت شبکات خبرى نظام استبدادى شاهى و آخوندى ناشى شده است. اما بايد متوجه بود که اين انظمۀ استبدادى براى مردم فارس هم اينقدر خير و نعمت نبوده اند، بلکه اينها بيش از همۀ اقوام و جوامع ايرانى، مردم فارس را کشتار و زندانى و تهجير و سرکوب نموده اند، و زير سلطۀ انظمۀ استبدادى همه مظلوم واقع شده اند. اينست که بايد هوشيار بود و نبايد مقابله با نظام استبدادى و سياست نژادى و فرقه اى استبداد، تبديل به ستيز و عداوت بين اقوام و جوامع ايرانى شود.

اما آيا چنين اوضاعی بى پايان بوده و ايران تحولات سياسى جديدى را به خود نخواهد ديد؟ به تاکيد خواهد ديد، اما چقدر خوب بود که اين تحولات بدست جوامع واقوام ايران و همت و ارادۀ همۀ اطراف وبراى برقرارى جمهورى متحدۀ مردمى که راه حفظ ايران کنونى و راه نجات جوامع واقوام ايرانى است، صورت ميگرفت، نه توسط استعمار و امپرياليسم غربى، که خير خواه کسى نيست و سربازان آمريکا براى آمريکا مى جنگند. اما اگر مردم ايران براى بدست گرفتن سرنوشت خود اقدام و قيام نکنند، همه چيز بدست استعمار و استبدادى جديد خواهد افتاد و دوباره و چند باره اقوام وجوامع ايرانى خفه ومحروم خواهند شد. در هر صورت سازمان موحدين آزاديخواه ايران که صدايش هم بزحمت به مردم ايران ميرسد، و صداى کسى به کسى نمى رسد، خواستار قيام همۀ مردم ايران علیه نظام استبدادى ولايت مطلقه مى باشد، نظامى که براى بقاى حاکميت استبدادى اش در راه سازش و معامله گرى با غرب پيش مى رود ولى به اندازۀ پشه اى براى مردم ايران ارزش و بهاء قائل نيست. و اينهم ناشى از قدرت غرب و ضعف و ناتوانى و تفرق مردم ايران است. آرى، راه حفظ ايران و نجات ايرانى، جمهورى متحدۀ مردمى و رسميت حقوق اساسى جوامع و اقوام ايرانى است.

مـرگ بـر استـبداد، بر قـرار بـاد آزادى

بـر کنـار بـاد نـظـام ولايت مطلقه فقيـه

بــر قرار باد جمهورى متحـدۀ مردمى

شعله ور بـاد قيـام پايانبخش تـوده هـا

پيــش بسـوى آزادى و مردمسـالارى

و کثــرت گـرايى

 

ســازمـان مــوحـدين آزاديـخـــواه ايـــران

۱۲ ربيع الاول ۱۴۲۶ - ١ ارديبهشت ۱۳۸۴