بسم الله الرحمن الرحيم

سالروز هجرتِ موحدین آزادیخواه

٢٨ فروردين ١٣٧١ روزی است که اعضاء و رهبری سازمان موحدین آزادیخواه ایران (سمــاء) بدنبال به خطر افتادن جانشان در داخل مملکت و جهت در اَمان ماندن از دست نظام استبدادى ولایت مطلقه راه هجرت به پاکستان را در پيش گرفتند، هجرتی که از غرب مملکت به شرق مملکت صورت گرفت؛ و علیرغم صعوبت و طول راه خوشبختانه همگى (٧٠ نفر) به سلامت به مقصد رسيدند، و از آنجا مبارزات توحيدى و آزاديخواهانه را استمرار بخشيدند. هجرت اعضاى سماء به پاکستان حدوداً يک سال بعد از تأسيس سماء صورت گرفت، زمانی که نه امکان ماندن بيشتر در داخل مملکت وجود داشت، و نه رفتن به آنسوی مرزهاى غربى ميسر بود، و در نتیجه اعضای سمـاء ناچارا راهى شرق ایران گردیده و به پاکستان رفتند، کارى که قبلاً برایش هماهنگی هايى صورت گرفته بود و زمینه های حضور در آن ديار مورد بررسى و از جمله سفرهایی ترتیب داده شده بود. این هجرت تاریخی و شجاعانه باعث گردید که مبارزات توحيدى و آزاديخواهانۀ سماء وارد مرحلۀ جديدى شود، و با وجود استبداد و سرکوبگریِ نظام ولایت مطلقه و تلاش جهت در نطفه خفه کردن اين مبارزۀ فکرى - سياسى سماء توانست مراحل مبارزاتى خود را به هر قیمتی طی نمايد و در مبارزات مستمر خود به موفقیتهای بزرگى نائل شود. خصوصاً اينکه سازمان موحدين آزاديخواه ايران اولين سازمان عقیدتی - سياسى است که بعد از استقرار نظام ولایت مطلقه در داخل ایران تأسيس شده و سازمانى است که حامل خط و منهج اجتهادی (اسلام اجتهادى و روشن اندیشی اسلامی) است، و شعار اساسی و همیشگی آن بدین قرار است: مرگ بر استبداد، برقرار باد آزادی. نه شرک و خرافه پرستی، نه ابتذال و هرزگی، بل اسلام اجتهادی و اسلام توحید و آزادی.

الله اکــــــــبر الله اکــــــــبر، ســــلام بــــر مــــوحــــــدين

مــــــــرگ بــــر استبـــــداد، بــــر قــــــرار بــــــــاد آزادى

نه سنتــــــی نه هرزگــــــی، اســــــــــلام اجتهـــــــــــادی

 

سرودِ: نسرَوتن تا سرکَوتن (استمرار مبارزه تا پیروزی)

به مناسبت سالروز هجرت اعضاء و رهبری سماء به خارج مملکت، سرودی زیبا و پر معنا که به مناسبت سالگرد هجرت و توسط اعضای سماء سروده شده است تقدیم می گردد. این سرود به زبان کردی سروده شده، و جهت استفادۀ بیشتر ترجمۀ فارسی اش نیز ارائه می شود:

 

 

هرگيز ناسرَوين، حتی سرکوين (هرگز نمی ایستیم، تا به پيروزى برسيم)

هرگيز ناسرَوين، حتی سرکوين (هرگز نمی ایستیم، تا به پيروزى برسيم).

************

دوباره سالگرد هجرتمان باز آمد، تا ادامۀ مبارزه را مجدداً اثبات نماید،

و تا در حضور چشم دشمنان آزادى، صفحه اى ديگر از تاريخ مبارزه سپرى شود.

************

بپاخيز برادرم، تا کِى سکوت؟! تا کِى زير چنگ استبداد زندگى ميکنى؟!

در وضعی که استبداد و فقر و عقب ماندگى، انسانها را به بندگی کشيده اند.

************

براى اينکه هرگز مستبدین به آرزوى خود نرسند، پرچم توحيد و آزادى را از دست نمى اندازيم،

زندگى در بردگى را تحمل نمی کنيم، تا عرصه را بر دستگاه استبدادى تنگ نماییم.

************

در طول تاريخ کمر بشریت از چنگ دشمنان سه گانۀ انسانها خم شده است،

پس بسوى انقلاب موحدين به حرکت درآييم تا خار چشم طاغوتيان گرديم.

************

براى نابودى طاغوت و شرک و زورگويى، بايد مطيع الله و آگاه بر گفتارش باشيم،

استبــداد و شــرک و مــاديت، دشمنان آزادى، تــوحيد، و فــداکارى هستند.

************

هم فکر، هم قدم، بی وفايى ظلم است، در راه مبارزه با استبداد سر در راه وفادارى بنه،

نا اميد کن و زیر پا بنه طاغوت و تکبرش را ، تا آزاد و بى منّت و سر فراز باشى.

************

موحد که دشمن استبداد است، بى باک و صاحب قدرت و اراده است،

در راه مبارزه با طاغوت عُمر وار آماده است، و نزد متقين محبوب و شادمان است.

************

آنکه از دست استبداد به امان آمد و همه چيزش را اعم از مال و خانواده و مقام رها کرد،

آنکس که مبارزه با استبداد را بر زندگى تلخ ترجيح داد، و بسوى قلۀ تکامل حرکت کرد.

************

امروز که سالروز هجرت است، نجات و رهایی از تاريکى و ظلمت است،

نتيجه و اميدى براى آيندۀ ملت است، و براى نجات از دست طاغوت و ذلت است.

************

الله اکبـــــــــــــــــر الله اکبــــــــــــــــــر، ســــــــــــــــــلام بر مــــــــــــــــــــوحدين،

مــــــــــــــرگ بر استبــــــــــــداد، بــر قــــــــــــــــرار بــــــــــــــــاد آزادى،

بر کنـــــــــار بــاد نظــــــــام ولايــــــــــت مطلقــــــــۀ خمينــــــــــى،

بر قـــــــــرار باد جمهـــــــــورى متحــــــــدۀ مــــــــردمى،

پيش بسوى آزادى و مردمسالارى و کثرتگرايى

ســازمان مــوحدين آزاديخــواه ايــران

۲۲ محرم ۱۴۲۲ - ٢٨ فروردين ١٣٨٠

**********************

*****************

************

*******