بسم الله الرحمن الرحیم

سالروز میلاد عیسی مسیح بر اهل توحید و آزادی مبارک باد

بنابر تقويم مسیحی، ۲۵ دسامبر ٢٠٠٠ ميــلادى (۵ دى ١٣٧٩) دو هزارمین سالـروز تــولد عيسى مسیح است. هرچند سنۀ میلادی بصورت رسمی ۵ روز دیگر آغاز می شود، و طبعا در اینجــا نیز سعی شده که روز تولد عیسی را از سر سال میلادی و جشن کریسمس جدا سازند، این در حالیست که هر دو تاریخ مسیحی هستنذ، الا اینکه مراسمات آنها از هم جدا شده است، که اولی بکار اهل خرافات و ریاکاری، و دومی بکار اهل جنسیت و مستی می آید.  درهرصورت، بنابر تخمین دو هزار سال پيش در چنين روزى، فردى به نام عیسی مُلقب به مسیح در بيت لحم (شهرى در فلسطين) از زنی بزرگوار و شريف به نام مریم بنت عمران متولد میشود، همان عيسى مسیح پسر مریم، که يکى از پيامبران بزرگ خدا و از پيامبران الوالعزم بوده است، و اناجیل کنونى منسوب به او هستند. هرچند این کُتُب مأخوذ از رسائل و گفته های شاگردان عیسی (حواریون) هستند و تدوین نهایی آنها در طول چند قرن صورت گرفته است، کتبی که بنابر نص قرآن و نظر همۀ محققان و اهل علـم، مُحرَّف و مملو از افسانه و جعلیات می باشند. و در رابطه با مُحتَوای اناجیل کنونی باید گفت که: بیشتر مواد آن شامل داستانهاى پيامبران گذشته است، که معمولا آمیزه با خرافات است، و چون همراه با تورات، کتب دینی مسيحيان محسوب می شوند، اناجیل اربعه را عهد جـديد و تـورات یهودیان را عهد قـديم می نامند. اما آنچـه در رابطه با عيسى مسيح، مد نظر مـا و لایق ذکر و تأکید می باشد، اینست که این مـرد بـزرگ، پيامبر محبت و فداکارى و راه و منهجش توحيد و آزادی بشریت است، و دين توحیدی اسلام نسخۀ آخر و کامل و محفوظ خط و منهج توحید و آزادی و مکمل راه عيسى مسیح و همۀ پيامبران الهی گذشته است. بدین ترتیب، امروزه هر کس و جریانی که به آزادى بشريت از سلطهٴ مستبدین و استعمارگران مى انديشد و راه نجات بشریت را دین توحید و آزادی می بیند و در جهت برقرارى نظامی مبنی بر آزادی توحید فداکاری حرکت می کند،همانا در خط عيسى مسيح و در خط اسلام و در خط همهٴ پيامبران توحید بوده و ادامه دهندهٴ راه آنهاست.

از این جهت، سازمان موحدين آزاديخواه ايران، دوهزارمین سالروز تولد عيسى مسيح را که امروزه با عيد کريسمس همراه شده است، به قسى القلبان و خودپرستان و ماديهاى اروپايى و آمريکايى تبريک نمى گويد، زيرا آنها نه تنها پيروان عيسى مسيح نیستند، بلکه در صدر دشمنان عيسى مسيح قرار می گیرند، همچنانکه دشمنان آزادى بشريت روی زمین هستند و بيگانه ترین اقوام و دُوَل تاریخ با روش محبت و فداکارى می باشند. و باید دانست که سالروز تولد عيسى مسيح همه ساله در اروپا و آمريکا و ديگر ممالک خط قساوت و ماديت و خودپرستى روز اوجگیری خودپرستى و ماده گرايى و مستى، و ابتذال پيروان راه سلطه گرى و قساوت و ماديت می شود، و چنین روزی در آن ممالک و جوامع دقیقا به روز توهين و تحقير عيسى مسيح و پايمال سازی ارزشهاى خدايى و انسانى تبدیل میشود، و الحق بجاست که این مناسبت روز عزای ماده پرستان ماکیاولی قلمداد گردد. و به تأکید اگـر امروزه عيسای توحید و فداکاری زنده بود، مانند همهٴ موحدين و راهروان خط آزادى و فداکارى، از اينکه روز تولد ایشان جشن اهل سلطه و غارت شده، و روز مستى و ماده پرستى و فوران شَهَوات وحشيانه، و روز جنون خريد و اسراف و تبذیر، و روز ناديده گرفتن خدا و انسان، و روز برترى جويى ظالمان بر مظلومان تحت سلطه گرديده، به تاٴسف خوردن و تسليت گفتن و رفض و انکار اين برخورد کاملا معکوس با سالروز تولد خودش اکتفا می کرد. و حقا که عيسى مسيح  يکى از مظلوم ترين مردان تاريخ بشری واقع شده است، و شايد هيچ بزرگ مردى در تاريخ بشر بدین اندازه، اصول و ارزشهايش از طرف به اصطلاح پيرُوانش!! مورد تجاوز و بى حرمتى و عداوت قرار نگرفته است، و به تأکید بزرگترین دشمنانِ عيسى مسيح و بزرگترین مخالفان اصول و ارزشهای مسیحی کسانی هستند که امروزه به نام ملل و دول مسیحی و صلیبی در خط قساوت و ماديت و سلطه گرى و غارتگرى قرار گرفته اند. و اکنون پيروان اِسمى عیسی مسیح، این پیامبر توحید و آزادی و این منادی محبت و فداکاری، مظهر قساوت و تنازع، ماديت و انحصار طلبی، و استعمارگرى وغارتگرى هستند، همان کسانی که مسلح به مخربترين و خطرناکترين سلاح هاى کشتار جمعى شده اند، مثل سلاحهای هسته ای و شیمیایی، سلاحهایی که کل حيات بشرى را در خطر تهدید و نابودی قرار داده اند، همچنانکه بزرگترین تولید کنندگان و فروشندگان سلاح و جنگ افزار و مَصدَر و مُصَدِر وسایل پیچیدۀ تعذیب و شکنجه هستند. و بوسيلهٴ همين سلاحها و آلات پیچیدۀ تعذیب، و بر اساس روحيهٴ سلطه گرى و چپاولگرى و انحصارطلبى، ميخواهند همهٴ دنيا در اختيار آنها و زیر سلطۀ آنها باشد، و بقیۀ ملل دنیا نیز بردگان و نوکران له شده باشند.

آری؛ جنایتکاران صلیبی صهیونی، دنيا را به ميدان جنگ و خونريزى و اشغالگری و غارتگری تبديل کرده اند، و خاصتا ضديت عميق و روش بسیار خصمانه ای با توحید و فداکاری و ارزشهاى انسانی در پيش گرفته اند، و خصوصاً در راه نابودى اسلام و مسلمين و سرکوب اهل توحید و آزادی از هيچ نوع جنایت و حيله گری و تهمت زنی دريغ نمی دارند. بنابر این، سازمان موحدين آزاديخواه ايران سالروز ميلاد عيسى مسيح را نه به این شیاطین جهانخوار و غارتگر و ضد بشری و دشمن اساسی عیسی مسیح، بلکه آن را به پيروان واقعی عيسى مسيح، که همانا پيروان آزادى-  توحيد- فداکارى هستند (در هرجایی از اين کرهٴ خاکى)، تبريک و تهنیت عرض می کند. به اميد روزی که اصول و ارزشهاى عيسى مسيح و همهٴ پيامبران توحیدی، که در قرآن مُنزَل بصورت خالص و محفوظ تبيين و توسط محمد مصطفى (ص) ابلاغ شده اند، در جهان بشريت حاکميت پيدا کنند و عرف و فرهنگِ جوامع بشرى گردند. پس؛ روز تولد عیسی مسیح جشن و شادی اهل آزادی - توحید - فداکاری است، و مجددا آن را تبریک و تهنیت می گوییم.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران
۲۹ رمضـان ۱۴۲۱ - ۵ دى ١٣٧٩