بسم الله الرحمن الرحیم

چند ســـــــــــؤال از علی خـــــــــــامنه ای

علی خامنه ای رهبر نظام ولایت مطلقه ۹ مرداد ۱۳۸۷ طی سخنانی چنین اظهار داشت: یک قدم عقب نشینی در برابر مستکبران منجر به یک قدم پیشروی آنان خواهد شد، و این تصور که عقب نشینی و عدول از مواضع و حرفهای صحیح باعث تغییر سیاست استکبار خواهد شد تصوری کاملاً غلط و بی اساس است. حال در این رابطه چند سؤال از ایشان داریم:

۱- اگر واقعا معتقد هستید که: یک قدم عقب نشینی در برابر مستکبران، منجر به یک قدم پیشروی آنان خواهد شد، پس سیاست تنش زدایی و سازشکارانه و سیاست امتیازدهی تان با دُوَل غربی و ناتویی در دو دهۀ گذشته برای چه چیزی بوده است؟! و من جمله همکاری نظام ولایت مطلقۀ شما و تحت رهبری شخص شما با این دُوَل استعمارگر ناتویی در عراق و افغانستان چه معنایی می دهد؟!

۲- التزام بدین امر: یک قدم عقب نشینی در برابر مستکبران، منجر به یک قدم پیشروی آنان خواهد شد، منتهی به مقاومت و ایستادگی در برابر آنان می شود، چرا که این سخن بدین معناست که نرمش و امتیازدهی به دُوَل استعمارگر غربی بلا فایده است. حال سؤال اینست: شما به چه امیدی و به کمک چه کسانی میخواهید دست به این مقاومت بزنید؟! آیا میخواهید با تکیه بر مردم و اقوام ایران به چنین مقاومتی بپردازید؟! مردم و اقوامی که سه دهه آنها را سرکوب و محروم و بی اراده! و میلیونها نفر از آنها را آواره و زندانی و اعدام کرده اید؟! یا اینکه میخواهید به امید مسلمین جهان! با دول ناتویی و غربی دست و پنجه نرم کنید و وارد معرکه شوید؟! اگر چنین است پس عَلَم کردن مقبرۀ ابولؤلؤ، راه اندازی مراسم عُمرکشان و عید الزهراء، رسمی کردن افسانۀ شهادت فاطمه، دامن زدن به قرآن غیرمسلمین و مصحف فاطمه، اصرار روی خلیج همیشه فارس، صفوی گری افراطی و دامن زدن به لعنت صحابه، ممانعت از برپایی حتی یک مسجد اهل سنت - همان مسلمین جهان! در تهران، قدرت گیری افراد جمکرانی مثل مصباح یزدی و احمدی نژاد، عرب ستیزی و زدودن ادبیات اسلامی و.......... برای چیست؟! آیا اینها برای به دست آوردن قلوب مسلمین و اتحاد با آنهاست؟! یا برای ساکت کردن دُوَل غربی و ناتویی و جلب نظر آنها و اثبات اینکه در جهان اسلام به حالشان مفید هستید؟!

۳- آیا اگر دُوَل ناتویی و غربی بر این تصور بودند که مردم ایران و جوامع اسلامی از نظام ولایت مطلقه دفاع می کنند، بخود اجازه می دادند که هر روزه دو راهۀ: یا تسلیم و توقف یا جنگ و هجوم را به رؤسای آن یاد آوری نمایند؟! همچنین اگر شما رؤسای استبدادی، قدرت و توانی در خود می دیدید، بخود اجازه میداید که اینهمه ریاکاری کنید و با کسانی که هر روزه شما را به بمباران تهدید می کنند، نشست و برخاست داشته باشید؟! حال چرا در مقابل مردم ایران چنین نمی کنید؟! و بجای آن مثل درندگان با آنها برخورد می نمایید؟! آیا حتی استبداد و اسلام ستیزی و صفوی گری تان برای این نیست که رضایت دول ناتویی و استعماری را به دست آورید؟!

۴- آیا غیر از اینست که اگر شما از اول اهل اسلام و اتحاد با مسلمین و دلسوز مردم ایران بودید، به امید آنها حرکت می کردید، نه به امید جلب رضایت دُوَل ناتویی و غربی؟! و آیا غیر از اینست که مردم ایران و مسلمین جهان را رها کردید و سرکوب نمودید، تا رضایت سلطه گران غربی را بدست آورید و نظام ولایت مطلقه را با زور سلاح و خفه سازی مردم تداوم بخشید؟! اینست که به نظر ما موحدین آزادیخواه شما در این بیانات هم صادق نیستید و قصد فریبکاری دارید؟! و اگر غرب و دُوَل ناتویی اجازه دهند راهتان را در زد و بند با غرب ادامه خواهید داد، تا جایی که برای غرب و در اتحادِ عمل علیه مسلمین از نظام پهلوی کمتر نیاورید؟!

آقای خامنه ای؛ بدیهی است که کارتان از رفتن خمینی به پاریس! آغاز میشود و با آمدن مخفیانۀ ماکفارلین (فرستادۀ کاخ سفید) به دیدارتان در تهران! و بدنبالش اعدام مهدی هاشمی (مسئول روابط با نهضتهای اسلامی) به دلیل افشای سفر این مسافر پنهانی (و حامل موشک های تاو و انجیل و کلت و کیک) پیش می رود، و تا عزل حسینعلی منتظری ادامه می یابد. و بعدا در سایۀ ولی مطلقه شدن شما در دوره های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی سیاست تنش زدایی و امتیازدهی تان روی حساب مردم ایران! و پشت کردن به مسلمین جهان!! به اوج خود می رسد. و حال که تا خرخره در دشمنی با مردم ایران و مسلمین جهان و در وابستگی به غرب و دول ناتویی و ابوجهل های هسته ای فرو رفته اید، دم از مقاومت! با غرب و دول ناتویی می زنید؟! و این در حالیست که راه آزادی و استقلال و راه عبور از وضع استبدادی - استعماری از این مسیر می گذرد:  راه رسـیــدن بـــه آزادی و اسـتـقــلال.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۲۸ رجب ۱۴۲۹ - ۱۰ مرداد ۱۳۸۷

 

متن سخنان علی خامنه ای:

http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=3580