نظــــرات و مواضـــع زیـــر سـلطــــه

نظرات و مواضع عقیدتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، و غیره، که از طرف احزاب و سازمانها و شخصیتها و از طریق شبکات خبری و روزنامه ها و مجلات و کتب و غیره، صادر می شوند، در صورتی که زیرسلطۀ نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و قضایی اعلام شوند و با آزادی و اختیار و ارادۀ صاحبانشان ارائه نگردند، فاقد ارزش و اعتبار و شرعیت بوده و جای تکیه و عمل نیستند. این اصل دربارۀ گذشتگان نیز صدق می کند و مواضع و اخبار و کتبی که از گذشته به ما رسیده اند، قبل از هر چیز باید مشخص شود که آیا این مواضع و اخبار و کتب زیرسلطه و فشار و ناچاری اعلام و نوشته شده اند، یا اینکه آزادانه و بنابر فهم و اختیار شخص و جریان مربوطه عرضه و ثبت شده اند. البته اگر نظرات و مواضع و نوشتجاتی، عکس العمل منفی نظام مسلط و استبدادی را در پی آورند و همراه با صاحبان شان توسط نظام مسلط و استبدادی دچار مشکلات و عواقب زیانبار گردند، میتوان برحسب ماهیت و میزان ارزش و تأثیرشان به آنها بهای متناسب داد. اما نظرات و مواضع غیر شفاف و مُبهم محل تردید باقی خواهند ماند، تا زمانی که امکان تمییز حق و باطل بودن آنها به وجود آید و عُمال استبداد از صاحبان نظرات و مواضع مبهم از هم تشخیص داده شوند. قابل ذکر است که در سایۀ استبداد و زیر سلطگی زمینۀ بلاغ مُبین و شفافیت مواضع وجود ندارد و در نتیجه همه چیز مبهم و غیر شفاف بیان و ارائه می شود، و به تبع آن اگر دقت و تقوی و انضباط وجود نداشته باشد، خیلی ها که نتوانسته اند شفاف و صریح باشند و مواضع روشنی داشته باشند، مظلوم واقع می شوند، و بسیاری از ریاکاران و زمان بازان هم (که شغل و کارشان سوء استفاده و نان به نرخ روز خوردن است)، فرصت سوء استفاده پیدا می کنند و دست به موج سواری می زنند. اینست که همیشه می گوییم: مرگ بر استبداد، بر قرار باد آزادی.