مصدر اصلی مطالب و مواضع سماء

بیِّنـاتِ عقیـدتیِ مـوحدین آزادیخـواه

اعلانی بعد از ۷۰ سال غصب و اشغال

تصاویر جالب و دیدنی (ملوک سعودی و رؤسای غربی)


سماء (۳۰ دی ماه ۱۳۹۴): خامنه ای هم جام زهر نوشید 

دینداری توحیدی و چهار موضع ریشه دار و تاریخی

ایمان به حق و باطل مبنای اسلامیت و مسلمانی

باز تعریف فرد و جامعۀ مُترقی

دینداری مُخلصانه و تــوحیدی

مُشکل اساسـی؛ شیعه و سنی نیست

کدام اساسی تر است: عقل؛ یا آزادی بیان؟!

عاقبت غفلت و بی مسئولیتی

مُخاطبان مُوَحِدین آزادیخواه

اِتخاذ مَواضع روی واقعیات مُبَیَّن


چند مضمون بزرگ دینداری

آزادی و استقلال؛ در عبور از استبداد و استعمار

هوشیـاری و احـساس مسئولیت

شهید یعنی چه؛ و چه کسـی شهید است؟

آزادسازی و ممانعت: از فساد و تخلف یا از رشد و ترقی؟!

قدرت سیاسی هم صلاح می آورد و هم فساد!

عـِـــــــــزّت و بُـــــــــــــــــــــــزرگـــــــــواری

تَــوحید؛ مَــــــــــــــــــــــدار حُکم و قَضاوت

موضع سماء نسبت به اعـــراف و آداب مسلمین

استبــــــــــــــــــــداد اجتمــــــــــــــــــــــاعی

مقدمۀ غربی سازی: بازگشت به عمق جاهلیت؟!

آیا مسلمین می توانند غیر سیـــــــاسی باشند؟!

ایران مسلمان: خلیج مسلمین یا خلیج همیشه فارس؟!

علی شريعتی: خداونـــــــــــــــــــــــــــــــدا

ارتجاع سازشکـار بین سنت گرایی و ماکیاولیت

ضــــــرورت فضای نظری و فرهنگی و اخلاقی

ظــنّ تُهــــی از حــقّ؛ و حـــقّ بـــدون آزادی!

اتخاذ مواضع ناآگاهانه و خصمانه هنر نیست!

سه عـــــامل اساسیِ ناکـامی و شکست بشریّت

اعـــلام آزادی و الغای سلطه گری و تحقق برادری

حــــدّ - تعزیــــرات - تنبیه قـــانونی - تعـذیب

شرک چیست و شرک جَلیّ و صریح کدامست؟!

بشر بریده از خود! و بریده از اصول انسانیت!

خطرناکترین نظامهای استبدادی در جهان اسلام

دمیرلِ لائیک: اسلامگرایان به عربستان بروند؟!

هدف استخراج قوانین از منابع اسلامی چیست؟!

تــــــوکـــــــــــل و مقـــــــاومــــــــــت

گذشــتـــــــــه؛ بـــــار و بــــــلای آینده!

بی طرفی و خانه نشینی (تماشاچی بودن!)

نظـــرات و مـــواضع زیر سلطـــه

صیغه - متعه؛ خُلاصه و چکیده؟!

عقب نشینیهای مُستمِر مُستبدین

تغییر و تکـامل و بازگشت پذیری

مقابله با ستمها و تبعیضها و موارد اساسی آن

تعریف استبـــداد و نظـــام استبـــدادی

مصائب عُظمای هزار و چهـــــارصد ساله


نحــــــوۀ مـــــوضع گیری سمـــــــــــــاء

عِلل نظام سلطه و شـرط نظام انتخاباتی

امر به دیگران و فراموش کردن خـــــود؟!

تَشَبُّه و تظـــــاهُر (اِعــــلان خط و جهت)